TH   EN


ผู้นำเกาหลีใต้เสนอปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

ผู้นำเกาหลีใต้เสนอปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ลดอำนาจประธานาธิบดี และเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่ง

 

ประธานาธิบดีมุน แจอินของเกาหลีใต้ เสนอให้ลดอำนาจของประธานาธิบดีลง ลดอายุของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย ในข้อเสนอปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
 
นายมุนเคยกล่าวระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าเขาต้องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ข้อเสนอปฏิรูปของนายมุนจะมีการทำประชามติในเดือนมิถุนายนนี้ โดยข้อเสนอคือการลดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากวาระละ 5 ปีดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 สมัย เป็นวาระละ 4 ปีและสามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย นอกจากนี้ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสนอให้ลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก 19 ปี เป็น 18 ปี และลดอำนาจไม่ให้ประธานาธิบดีแต่งตั้งประธานศาลฎีกาได้ รวมถึงการให้อภัยโทษจะต้องมีคณะกรรมการพิเศษตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจบัญชีภายในรัฐบาลจะเป็นอิสระจากการควบคุมของประธานาธิบดี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

27-03-2018